Close

Netaji Subhash Mahavidyalaya

Dhwajanagar, Udaipur, Udaipur, Gomati District, 799104

Email : nsm[dot]ac[at]rediffmail[dot]com
Phone : 03821-223554
Website : http://www.nsmahavidyalaya.nic.in