Close

Hospitals

Amarpur Sub-Division Hospital

Udaipur-Amarpur Road, Amarpur, Gomati District, 799101

Email : sdmoamarpur[at]gmail[dot]com

Atharabhola PHC

Atharabhola, Udaipur, Gomati District

Email : drsantanuchaudhuri[at]gmail[dot]com
Phone : 8974096838

Chandrapur PHC

Chandrapur, Udaipur, Gomati District

Email : chandrapur[dot]phc[at]gmail[dot]com

Chellagang PHC

Chellagang, Amarpur, Gomati District

Email : drashit[dot]clg[at]gmail[dot]com
Phone : 8794225583

Garjee PHC

Garjee, Udaipur, Gomati District

Email : garjeephc[at]gmail[dot]com

Gomati District Hospital

Tepania, Udaipur, Gomati District, 799114

Email : disthospital[dot]gomati[at]gmail[dot]com
Pincode: 799114

Kakraban PHC

Kakraban, Udaipur, Gomati District

Email : kakrabanphc[at]gmail[dot]com

Karbook CHC

Karbook, Gomati Dsitrict, Tripura

Email : dmtripura77[at]gmail[dot]com

Killa PHC

Killa, Udaipur, Gomati District, Tripura

Email : killa[dot]phc2014[at]gmail[dot]com
Phone : 9436122862

Maharani PHC

Maharani, Udaipur, GomatiDistrict, Tripura

Email : mphc1971[at]gmail[dot]com